staring copy.jpg

dimitris kritikos > it takes a stone to build